Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do MŠ, zápis na prázdniny

Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, okres Bruntál, příspěvková organizace

tel.:554 751548,   ms.vesvahu@seznam.cz, DS: ubpk38x

 

 

č.j.: MŠ 149/2019

         dne: 5. června 2019      

        

         

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání - prázdninová docházka,

oznámení rozhodnutí

 

Ředitelka Mateřské školy Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, okres Bruntál, příspěvkové organizace rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 4 § 165odst. 2 písm. b) a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, že vyhovuje všem žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání na prázdniny,  doručených v termínu zápisu do MŠ:

 

Seznam uchazečů:

pořadové číslo

registrační číslo

(datum narození)

 

1.

16.11.16

přijat/a

2.

5.12.14

přijat/a

3.

23.1.15

přijat/a

4.

9.6.14

přijat/a

5.

24.9.12

přijat/a

6.

29.5.15

přijat/a

7.

11.2.16

přijat/a

8.

10.9.14

přijat/a

9.

4.7.15

přijat/a

 

Odůvodnění:

Rozhodnutí je vydáno na základě 9 podaných žádostí zákonným zástupcem dítěte v termínu zápisu. Rozhodnutí si můžete vyzvednout osobně v ředitelně MŠ do 11.června nebo požádat o zaslání e-mailem.

 

Poučení :

Proti tomuto Rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne zveřejnění ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě prostřednictvím ředitelky školy.

Po marném uplynutí odvolací doby nabývá Rozhodnutí právní moci.                                                                            

Zveřejněno dne 5.června 2019 na stránkách školy: www.msvesvahu.estranky.cz a ve škole.

                                                                                         

 Magdalena Nováková, ředitelka MŠ


Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, okres Bruntál, příspěvková organizace

tel.:554 751548,   ms.vesvahu@seznam.cz, DS: ubpk38x

č.j.: MŠ 131/2019

         dne: 17. května 2019

      

        Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání – oznámení rozhodnutí

        

Ředitelka Mateřské školy Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, okres Bruntál, příspěvkové organizace rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 4 § 165odst. 2 písm. b) a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,

že vyhovuje všem žádostem o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání doručených do termínu zápisu 14.května 2019 do MŠ:

 

Registrační číslo:

 

161222

161011

160924

170409

170421

161021

161228

170504

170517

161110

161020

161124

161220

 

 

Poučení:

Odůvodnění:

Rozhodnutí je vydáno na základě 13 podaných žádostí zákonným zástupcem dítěte v termínu zápisu.

 

Poučení :

Proti tomuto Rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne zveřejnění ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě prostřednictvím ředitelky školy.

Po marném uplynutí odvolací doby nabývá Rozhodnutí právní moci.                                                                     

Zveřejněno dne 17.5.2019 a na stránkách školy: www.msvesvahu.estranky.cz

                                                                                         

 Magdalena Nováková, ředitelka MŠ

 

 

 

 

Ředitelka Mateřské školy Ve Svahu 578, Vrbno pod Pradědem vyhlašuje

zápis dětí do MŠ Ve Svahu pro školní rok 2019/2020

dne 14.května 2019 od 10.00 do 15.30 hodin

 

Hlavní zásady pro přijímání dětí do MŠ :

Do MŠ se zapisují děti, které k 31.8.2018 dovrší 2 let a děti starší.

Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které před datem 1. 9. 2019 dosáhlo pěti let a více a dosud nezahájilo povinnou školní docházku.

Zákonní zástupci odevzdají v tomto termínu ředitelce mateřské školy žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s uvedením všech potřebných informací rozhodujících pro přijetí dítěte a evidenční list dítěte potvrzený pediatrem ( § 50 zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).

U dětí, které plní povinnou předškolní docházku potvrzení pediatra v evidenčním listu nevyžadujeme.

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti  a dorost.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na stránkách školy a na dveřích ředitelny školy od 21.května do 31.května 2019, čímž se považují za oznámená. V tomto termínu si můžete „Rozhodnutí“ osobně vyzvednout, popř. Vám může být zasláno na e-mail.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání mimo termín zápisu popř. v průběhu školního roku, pouze pokud to umožňuje kapacita školy.

Mateřská škola má 40 volných míst, přednostně se přijímají děti k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené právními  předpisy

 

                                                                            Magdalena Nováková, ředitelka MŠ

Veškeré informace o organizaci vzdělávání, docházce dětí, povinném předškolním vzdělávání, omlouvání dětí ap. najdete ve školním řádu.

Potřebné tiskopisy:

Žádost 19.doc 

Evidenční list 19.doc

Souhlas GDPR.docx

Informace a žádost pro individuální vzdělávání dítěte s povinnou docházkou:

Individuální vzdělávání - žádost.docx

 

Ředitelka Mateřské školy Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, okres Bruntál, příspěvková organizace vyhlašuje

Zápis dětí do MŠ Ve Svahu na prázdninovou docházku

tj.v období od od 5.do 23.srpna.2019.

Základní informace (více ve školním řádu a směrnicích školy):

Dítě může být přijato, pokud zákonní zástupci podají žádost a evidenční list dítěte (EL) a souhlas GDPR ředitelce školy v termínu

do 31.května 2019.

Tiskopisy si můžete vyzvednout předem ve třídách MŠ nebo vytisknout ze stránek školy.

Děti, které chodily loni nový EL nepotřebují, ostatním stačí kopie z kmenové školky.

Seznam přijatých dětí pod registračním číslem bude zveřejněn na stránkách školy a v MŠ Jesenická do 15.června 2019. Rozhodnutí o přijetí si můžete v tomto termínu vyzvednout v ředitelně MŠ, popř. požádat o zaslání na e-mail.  Škola se naplňuje do počtu 50 dětí. Přednostně se přijímají děti z MŠ Jesenická.

Výše úplaty za období 5.-23.srpna činí 245 Kč, za období od 5.-31.8. je 360 Kč a je splatná do 15.srpna.

Dítě může být od úplaty osvobozeno pouze pokud je předem písemně odhlášeno (e-mail: ms.vesvahu@seznam.cz).