Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekt Školka pro všechny

23. 11. 2016

 

 

logolink_op_vvv_hor_barva_cz.jpg

Číslo programu: 02

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_022

Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

 

Název projektu CZ: Školka pro všechny

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na jedno z kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Fyzická realizace projektu

Datum zahájení: 1.9.2016

Předpokládané datum ukončení: 31.8.2018

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Specifické cíle:

Číslo programu:  02

Název programu:  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Číslo prioritní osy: 02.3

Název prioritní osy: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Číslo investiční priority: 02.3.68

Název investiční priority:  Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání.

Číslo opatření: TC 10

Název opatření: Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

Číslo tematického cíle: 02.3.68.1

Název tematického cíle: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.                                                                                                               

Aktivity:

Název aktivity: Chůva - personální podpora MŠ

Popis realizace aktivity:

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti. Chůva v mateřské škole bude pomáhat pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.

 

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ

Popis realizace aktivity:

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného vsystému DVPP.

 

Název aktivity: Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

Popis realizace aktivity:

 

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu. Mateřská škola zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy. Externím odborníkem může být např. pedagog základní školy, pracovník pedagogicko-psychologické poradny, psycholog, apod. Celkový hodinový rozsah setkávání je 12 hodin v průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka. Doporučená forma realizace je šest setkání po dvou hodinách (lze ale realizovat i tři setkání po čtyřech hodinách, důležitý je celkový součet hodin). Setkávání se bude odehrávat ve skupině minimálně osmi rodičů. Je třeba zajistit, aby setkání splnilo účel, aby rodiče měli možnost aktivně se zapojit do průběhu setkání formou diskuze.

 

Přehled zdrojů financování

Měna: CZK

Celkové zdroje: 388 042,00

Celkové způsobilé výdaje: 388 042,00

Příspěvek Unie: 329 835,70

Národní veřejné zdroje: 58 206,30

Podpora celkem: 388 042,00