Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace k zápisu do MŠ, prázdniny

Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, okres Bruntál,

příspěvková organizace

 

č.j.: MŠ 103/2018

         dne: 21. května 2018

      

        Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání – oznámení rozhodnutí

        

Ředitelka Mateřské školy Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, okres Bruntál, příspěvkové organizace rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 4 § 165odst. 2 písm. b) a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, že vyhovuje všem žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručených v termínu zápisu do MŠ:

 

Seznam uchazečů:

pořadové číslo

registrační číslo

(datum narození)

 

1.

130930

přijat/a

2.

160218

přijat/a

3.

160726

přijat/a

4.

150301

přijat/a

5.

160731

přijat/a

6.

150113

přijat/a

7.

150219

přijat/a

8.

141114

přijat/a

9.

135316

přijat/a

10.

140621

přijat/a

 

Poučení:

Odůvodnění:

Rozhodnutí je vydáno na základě 8 podaných žádostí zákonným zástupcem dítěte v termínu zápisu. Rozhodnutí si můžete vyzvednout osobně v ředitelně MŠ do 30.května nebo požádat o zaslání e-mailem.

Poučení :

Proti tomuto Rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne zveřejnění ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě prostřednictvím ředitelky školy.

Po marném uplynutí odvolací doby nabývá Rozhodnutí právní moci.                                                                            

Zveřejněno dne 21. května 2018 na stránkách školy: www.msvesvahu.estranky.cz a ve škole.

                                                                                          Magdalena Nováková, ředitelka MŠ

 

 

Ředitelka Mateřské školy Ve Svahu 578, Vrbno pod Pradědem vyhlašuje

zápis dětí do MŠ Ve Svahu pro školní rok 2018/2019

dne 15.května 2018 od 10.00 do 15.30 hodin

 

Tiskopisy si můžete vyzvednout předem ve třídách MŠ nebo vytisknout ze stránek školy: www.msvesvahu.estranky.cz, - rubrika dokumenty, tiskopisy.

Hlavní zásady pro přijímání dětí do MŠ :

Do MŠ se zapisují děti, které k 31.8.2018 dovrší 2 let a děti starší.

Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které před datem 1. 9. 2018 dosáhlo pěti let a více a dosud nezahájilo povinnou školní docházku.

Zákonní zástupci odevzdají v tomto termínu ředitelce mateřské školy žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s uvedením všech potřebných informací rozhodujících pro přijetí dítěte a evidenční list dítěte potvrzený pediatrem ( § 50 zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).

U dětí, které plní povinnou předškolní docházku potvrzení pediatra v evidenčním listu nevyžadujeme.

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti  a dorost.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na stránkách školy a na dveřích ředitelny školy od 21.května do 31.května 2018, čímž se považují za oznámená. V tomto termínu si můžete „Rozhodnutí“ osobně vyzvednout, popř. Vám může být zasláno na e-mail.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání mimo termín zápisu popř. v průběhu školního roku, pouze pokud to umožňuje kapacita školy.

Mateřská škola má 40 volných míst, přednostně se přijímají děti k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené právními  předpisy.

                                                              Magdalena Nováková, ředitelka MŠ

 

Doporučuji rodičům prostudovat si dokumenty školy - hlavně Školní řád, kde najdou důležité informace o organizaci vzdělávání.

 

Zápis dětí do MŠ Ve Svahu na prázdninovou docházku

tj.v období od 1.7. do 23.7. 2018.

 

Základní informace (více ve školním řádu a směrnicích školy):

Dítě může být přijato, pokud zákonní zástupci podají žádost a evidenční list dítěte ředitelce školy v termínu do 31.května.

Tiskopisy si můžete vyzvednout předem ve třídách MŠ nebo vytisknout ze stránek školy.

Seznam přijatých dětí pod registračním číslem bude zveřejněn na stránkách školy a v MŠ Jesenická do 15.června 2018. Rozhodnutí si můžete v tomto termínu vyzvednout v ředitelně MŠ, popř. požádat o zaslání na e-mail.  Škola se naplňuje do počtu 50 dětí. Přednostně se přijímají děti z MŠ Jesenická.

Výše úplaty pro za měsíc červenec činí 234 Kč a je splatná do 15.července na účet školy: 35-9326500217/0100.

Dítě může být od úplaty osvobozeno pouze pokud je předem písemně odhlášeno.