Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vnitřní řád ŠJ

12. 7. 2018

 

 

I. Úvodní část

 1. Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny.
 2. Školní jídelna zajišťuje stravování řádně zapsaných dětí ve věku od 2 do 6 let, dětí s odkladem školní docházky (7 let) a stravování zaměstnanců mateřské školy.
 3. Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně, v případě nezletilých dětí i pro zákonné zástupce.
 4. Vnitřní řád školní jídelny je zpracován v souladu s těmito zákony                      a vyhláškami:
 • zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláškou č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC, ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů.
 1. Jídelníček je vždy sestavován podle zásad zdravé výživy a dodržování výživových norem u sledovaných potravin a v rozsahu dle § 4 odst. 3 a 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
 2. S Vnitřním řádem školní jídelny jsou rodiče seznámeni prostřednictvím nástěnek v šatnách dětí, prostřednictvím webových stránek mateřské školy a na informativních schůzkách.

II. Práva a povinnosti strávníků a zákonných zástupců dětí

 1. Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo ředitelky školy, v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti či podnětu se mohou obrátit na nadřízený nebo kontrolní orgán poskytovatele s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti.
 2. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování školního stravování se řídí vnitřní směrnicí školy k vyřizování stížností. 
 3. Zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti dítěte, v době nemoci neprodleně dítě odhlásit z obědů, respektovat dobu odhlašování obědů a dodržovat termíny splatnosti úplaty za školní stravování.

III. Provoz a vnitřní režim 

 1. MŠ učí děti správným stravovacím návykům a tomu je přizpůsobena skladba jídelníčku. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a podmínkou je plnění spotřebního koše /evidence jednotlivých složek stravy, aby byla dodržena předepsaná výživová norma/.
 2. Jídelní lístek je vyvěšen na informačních nástěnkách, vždy nejpozději v pondělí při zahájení provozu MŠ a webových stránkách školy.
 3. Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), jsou na jídelním lístku uváděny alergeny. Na nástěnkách a na webových stránkách školy je zveřejněn seznam alergenů, jednotlivé alergeny jsou očíslovány a tato čísla alergenů jsou uvedena vždy za pokrmem v jídelním lístku.          
 4. Za dodržování hygienických předpisů při výrobě a výdeji stravy pro dětské strávníky je zodpovědný personál školní jídelny. Při podávání jídel ve třídách dohlíží na dětské strávníky pedagogický dohled. Za čistotu stolů a podlah ve třídě před podáváním stravy zodpovídají uklízečky, úklid stolů po stravování provádí kuchařky.
 5. Školní jídelna zajišťuje stravování dětí 3 x denně, při dodržení pitného režimu.
 6. Stravování zaměstnanců je upravenou zvláštním vnitřním předpisem.
 7. Zařízení není povinno zajišťovat dietní stravování. Na základě lékařského potvrzení je dětem s dietami nebo potravinovými alergiemi umožněno nosit si vlastní stravu do mateřské školy (viz. Dohoda o stravování dítěte, která je sepsána se zákonným zástupcem dítěte). Strava bude uložena podle její povahy v chladničce nebo na jiném určeném místě odděleně od pokrmů připravených ve školní kuchyni a mimo její výrobní prostory. Za obsah přinášeného jídlonosiče zodpovídá zákonný zástupce dítěte.

 

IV. Organizace výdeje stravy

 1. Časový harmonogram výdeje jídla:

Svačiny se podávají v době od 7.30 do 8.30 hodin, odpoledne od 14 -ti hodin.

 

Oběd se podává : 1. třída - 11.25 hod.               2. třída - 11.30 hod.

                             3. třída - 11.40 hod.               4. třída - 11.50 hod.

Časový odstup jednotlivých jídel nepřesahuje 3 hodiny.

 

V. Ceny stravného 

1.   Výše finančního normativu je stanovena dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů o školním stravování a podle cen potravin v místě obvyklých. Strávníci jsou rozděleni do věkových skupin dle věku, kterého dosáhnou během školního roku (1. září - 31. srpna). Ceník tvoří přílohu č.1 tohoto řádu.

 1. Pitný režim je zajišťován po celý den na každé třídě.
 2.  

VI. Přihlašování a odhlašování stravy

 1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonnými zástupci způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.
 2. Při nástupu dítěte do MŠ musí zákonní zástupci dítěte vyplnit přihlášku ke stravování. Změny ve stravování je nutné hlásit ihned.
 3. Nárok na stravu – strávník má nárok na jídlo za sníženou cenu pouze v případě, že je přítomen ve školním zařízení nebo první den absence.
 4. Odhlášky stravy se provádějí ústně nebo telefonicky na číslo MŠ: 554751548 nebo 608 138 084 nejpozději do 7.30 hodin dne nepřítomnosti dítěte. Pokud rodiče své dítě ze stravy včas neodhlásí, jsou povinni stravu zaplatit. Neodhlášené a neodebrané jídlo je zaúčtováno a není za něj poskytována náhrada.
 5. Výdej do jídlonosičů  v první den absence. Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti  nelze včas odhlásit, mohou si pro ni rodiče přijít, a to v době od 11:00 do 11:15 hodin. Nutností jsou vlastní jídlonosiče, které si rodiče bezprostředně před výdejem přinesou. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti.
 6. Jídlo podávané do jídlonosičů je určeno k okamžité spotřebě, nejdéle do 12:15 hod.  
 7. Školní jídelna zodpovídá za kvalitu stravy do okamžiku výdeje. Za skladované a ohřívané jídlo nepřebírá škola zodpovědnost.
 8. Nevyzvednutá strava je předána k výdeji dětem ve třídách.
 9. Dítě, které po nepřítomnosti přichází do mateřské školy, musí být předem přihlášeno ke stravování nebo přítomno v MŠ nejpozději do 8.00 hodin.

 

VII. Úhrada stravného – způsob a podmínky placení

 1. Stravné lze platit v hotovosti u vedoucí ŠJ dle oznámení termínu v šatně dětí a na www stránkách školy. Bezhotovostní platby musí být připsány na účet mateřské školy do konce předcházejícího měsíce:

číslo účtu:35-9326500217/0100stravné: V.S. 2111

do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte

 1. Vyúčtování - přeplatky v hotovosti se provádí k 31.12. a 30.8. kalendářního roku. Zákonní zástupci si přeplatky vyzvednou v hotovosti u vedoucí ŠJ v září a lednu               (v termínu placení), jinak  budou zaslány na číslo účtu uvedené v přihlášce ke stravování v následujícím měsíci. Řádně odhlášená strava bude odečtena v následujícím měsíci.
 2. V případě neuhrazení stravného může ředitelka školy na základě zákona 561/2004 Sb., § 35 rozhodnou o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.
 3. Dítě bez uhrazené platby stravného nemá nárok na stravu.
 4.  

VIII. Stravování studentů na praxi

Žáci středních škol a studenti, kteří u organizace vykonávají činnost, která je praktickým vyučováním nebo praktickou přípravou hradí pořizovací cenu surovin (§ 3 odst. 3 vyhlášky č. 84/2005 Sb.).

IX. Bezpečnost a ochrana zdraví  

 1. Za bezpečnost dětí v mateřské škole zodpovídají v plné míře pedagogické pracovnice.
 2. V případě úrazu pedagogická pracovnice zajistí prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Každý úraz pedagogický pracovník neprodleně zaznamená do knihy úrazů a oznámí ho vedení školy.
 3. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny personálu školní jídelny a pedagogogů.
 4. Způsob řešení nouzových a havarijní situací (např. přerušení dodávky energií, vody apod.) projedná ředitelka školy neprodleně se zřizovatelem a seznámí strávníky s jejím řešením.

X. Ochrana majetku školy 

 1. Strávníci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení určené pro stravování.
 2. Ochrana majetku školy se řídí školním řádem.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Vnitřní řád školní jídelny je k dispozici v kanceláři vedoucí školní jídelny        a ředitelky školy, je uveřejněn na webových stránkách školy.  
 2. Kontrolou provádění ustanovení tohoto Vnitřního řádu školní jídelny je statutárním orgánem školy pověřena vedoucí školní jídelny.
 3. Strávníci (zákonní zástupci dětí) jsou o vydání vnitřního řádu informováni na schůzce na začátku školního roku.
 4. Případné dotazy, podněty, připomínky, stížnosti, hygienické a technické problémy můžete podat či řešit přímo s vedoucí ŠJ.

tel.číslo:    554751548, 608 138 084

Příloha:

č.1: Ceník stravného

č.2 Závodní stravování

Řád nabývá platnosti ode dne: 1.9.2018

……………………………………………                                                      Magdalena Nováková, ředitelka MŠ