Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úplata za předškolní vzdělávání

Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, okres Bruntál, příspěvková organizace

Úplata za předškolní vzdělávání

Směrnice číslo:                                

3/2017

Vypracoval:

Magdalena Nováková, ředitelka školy

Schválil:

Magdalena Nováková, ředitelka školy  

Pedagogická rada projednala dne :

30.8.2017

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1.9.2017

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1.9.2017

Spisový zn., skartační zn.:

1.1.                                        V 10

Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.Tato směrnice ruší směrnici č.2/16.

 

Ředitelka Mateřské školy, Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, okres Bruntál, příspěvkové organizace (dále jen „ředitelka“) vydává v souladu s příslušnými ustanoveními zákona            č.561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů tuto směrnici, která vymezuje výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen „ úplaty“) podmínky pro osvobození od úplaty, způsob úhrady a formy postihu při opakovaném neuhrazení úplaty.

(1) Úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole stanoví ředitelka při přijetí dítěte  do mateřské školy a zveřejní nejpozději do 30. června pro následující období školního roku od 1. září do 31. srpna.

(2) Měsíční výše úplaty nepřesáhne 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce a bude použita k částečné úhradě neinvestičních nákladů mateřské školy.

(3) Úplata se pro příslušný školní rok stanovuje pro všechny děti  mateřské školy ve stejné měsíční výši.

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. O snížení nebo prominutí úplaty za děti uvedené v § 16 odst. 9 ŠZ, rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce.

(4) Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle

 § 3 vyhl. 14/2005 v platném znění po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka  mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část stanovené výše úplaty, odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty  ředitelka mateřské školy  zveřejní na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.

(5)  Osvobozen od úplaty je
                     

 a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zák. č. 366/2011 Sb.)   

 b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči  (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zák. č. 366/2011Sb.) 

 c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo   

 d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy. (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.)

    
Potvrzení předkládají plátci bez vyzvání, nejpozději do konce měsíce ředitelce školy, pokud se předem nedohodnou jinak.

Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání je platné od 1. dne kalendářního měsíce  ve kterém plátce nárok na osvobození od úplaty ředitelce mateřské školy prokáže.


Prominuta úplata za vzdělávání může být zákonnému zástupci dítěte, pokud předem písemně požádá ředitelku mateřské školy o prominutí z důvodu dlouhodobé absence dítěte (minimálně na celý měsíc).

(6) Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.Úplatu lze platit zálohově předem.

Platba se provádí bezhotovostně na účet mateřské školy u Komerční banky číslo:

č.ú. :  35-9326500217/0100     variabilní symbol :  3111  

do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.                                                    

7) Jestliže zákonný zástupce opakovaně (za kterékoliv dva měsíce školního roku) neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb., § 35 odst.d).

8)  Vzniklé přeplatky budou vráceny po vyúčtování školního roku  k 31.srpnu :

-  v hotovosti koncem září v MŠ - v ředitelně školy

- převodem na účet – číslo poskytnuté zákonným zástupcem

Přílohy:
- Stanovení maximální měsíční výše úplaty za MŠ.

                                                                              

                               Magdalena Nováková,  ředitelka mateřské školy

                                           

Příloha č.1 k vnitřní směrnici školy č. 3/2017.

 

STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

( 01.09.2017 do 31.08.2018)

Pro tento školní rok stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání takto:

Základní sazba

360,- Kč / měsíc

Sazba podle odst.3  směrnice školy č. 2/2016

(povinné předškolní vzdělávání, děti se speciálními vzdělávacími potřebami)

0,- Kč / měsíc

Sazba podle odst.5  směrnice školy č. 2/2016

(děti osvobozené od úplaty )

0,- Kč / měsíc

Sazba při přerušení provozu                                      (uzavření MŠ delší  než 5 dní v měsíci)             

Poměrná část / měsíc