Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád

30. 6. 2017

1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu 

Ředitelka  Mateřské školy Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, okres Bruntál, příspěvkové organizace  (dále jen mateřská škola) v souladu s § 30 odst.,1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb.,      o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon), v platném znění, dále v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění a dalšími souvisejícími platnými předpisy vydává tento

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

Obsah školního řádu

1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu 

2. Cíle předškolního vzdělávání

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a zákonných zástupců ve škole

4. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

5. Provoz a vnitřní režim školy

5.1 Provoz a vnitřní režim MŠ

5.2 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

5.3 Povinné předškolní vzdělávání

5.4 Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 

5.5 Ukončení docházky dítěte do MŠ

5.6 Evidence dítěte (školní matrika)

5.7 Přerušení nebo omezení provozu MŠ

5.8 Organizace akcí

5.9 Organizace stravování dětí

5.10 Platby v MŠ

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

            6.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

6.2 Zabezpečení budovy MŠ

6.3 První pomoc a ošetření

7.Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

8. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy 

9. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

10. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád 

Školní řád a jeho dodržování je závazný pro zákonné zástupce dětí, děti a zaměstnance Mateřské školy Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, okres Bruntál, příspěvkové organizace.

2. Cíle předškolního vzdělávání

Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky     č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“) v platném znění.

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

 • spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami  s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti
 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku
 • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji
 • podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem
 • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte
 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání
 • napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání
 • poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí

Školní vzdělávací program „ Zpívejme, si zpívejme“ upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek v mateřské škole a je dostupný na www stránkách školy, aktuální vzdělávací část na nástěnkách v šatně.

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole

Děti mají právo

 1. na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu daném školským zákonem
 2. na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně
 3. na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole

Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, které jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva          o právech dítěte.                             

Děti jsou povinny

 1. dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ
 2. dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy
 3. šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami.

Zákonní zástupci dětí mají právo

 1. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte
 2. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání
 3. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona

d) vyžádat si konzultaci s učitelkou, ředitelkou školy, logopedickou asistentkou v logopedické poradně (po předchozí domluvě termínu)

e) na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

Zákonní zástupci dětí jsou povinni

 a) zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy

 b) na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících  

     se vzdělávání dítěte

 c) informovat o nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami školního řádu

 d) oznamovat škole údaje do školní matriky i jejich případné změny podle § 28 odst.2 a 3 tj. zejména :

 • jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu
 • datum zahájení a ukončení vzdělávání
 • údaje o znevýhodnění dítěte uvedeném v § 16, údaje o mimořádném nadání,    a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení
 • údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, či jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na zdraví, bezpečnost,
 • jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení

 e) ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné

4. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné komunikace.

Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

5. Provoz a vnitřní režim školy

Při přijetí dítěte do MŠ dohodne ředitelka se zákonným zástupcem délku docházky dítěte na školní rok a zaznamená v evidenčním listu, případné změny lze dohodnout opět na celý školní rok.

Provoz mateřské školy je v pracovní dny od 5.45 hodin do 15.45 hodin. V šatnách je upřesněn denní režim jednotlivých tříd v daném školním roce a tvoří přílohu školního řádu.

MŠ je z bezpečnostních důvodů od 8.15 do 12.00 a od 12.30 do 14.00 uzavřena.

Třídy mohou být spojovány dle potřeb provozu, přičemž jsou respektovány hygienické a bezpečnostní požadavky a především potřeby dětí.

Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

od 5.45 – 8.00

scházení dětí

5.45 – 9.30

hry a vzdělávací aktivity dětí

7.30 -  8.30 /  9 hod.

přesnídávka /  ovoce, zelenina

9.30 – 11.30

pobyt venku

11.30 – 12.00

oběd

12.00 – 14.00

hygiena, polední klid

14.00 – 14.15

svačina

14.00 – 15.45

volné hry, skupinové činnosti do odchodu domů

 

 Omlouvání nepřítomnosti dítěte

Zákonní zástupci dítěte jsou povinni oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně.

a) telefonicky na číslo  554 751 548

b) osobně nebo písemně učitelce ve třídě

c) e-mailem: ms.vesvahu@seznam.cz

Předávání dětí

Za bezpečnost dítěte odpovídá učitelka od doby, kdy je převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka opět předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Dítě se předává do MŠ zcela zdravé, bez příznaků nemoci či infekce, popř. předávající osoba informuje učitelku o zdravotním stavu dítěte, případně o problémech, které mělo předešlý den.

Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Pokud bude pověření trvalého charakteru, lze toto zaznamenat do evidenčního listu dítěte a toto pověření platí na dobu neurčitou. Při odchodu z MŠ se musí dítě přijít rozloučit, učitelka tak má přehled s kým dítě odchází.

V případě, že si rodiče dítěte s celodenním pobytem potřebují vyzvednout dítě před odpolední svačinou, oznámí tuto skutečnost do 8.00 učitelce ve třídě. Pokud to umožní hygienické normy, dostanou děti při odchodu domů náhradní svačinu.

Nevyzvednutí dítěte do ukončení provozní doby

V případě, že si zákonný zástupce, ani žádná z pověřených osob nevyzvedne dítě do ukončení provozní doby bude učitelka telefonicky informovat zákonného zástupce o tom, že je dítě doposud v mateřské škole a informuje ředitelku školy. Pokud se nepodaří zajistit telefonické spojení, vyčká učitelka 1 hodinu od doby ukončení provozu a poté se bude řídit postupem doporučeným MŠMT - obrátí se na obecní úřad – sociální odbor, případně se obrátí na Policii ČR, zákonný zástupce uhradí vzniklé mzdové náklady.

V případě opakovaného vyzvedávání dítěte zákonným zástupcem po skončení provozu školy bude tato skutečnost řešena písemným upozorněním, případně ukončením docházky dítěte.

5.2 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok je stanoven dle zákona začátkem května a termín je zveřejněn plakáty, ve Zpravodaji a na webových stránkách školy.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od 2 let, toto ustanovení platí do 31. 8. 2020 (§ 34 odst. 1).

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které k 31.srpnu dosáhly pátého roku věku . 

Zákonní zástupci odevzdají v tomto termínu ředitelce mateřské školy žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s uvedením všech potřebných informací rozhodujících pro přijetí dítěte, vyplněný evidenční list dítěte potvrzený pediatrem (§50 zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví). U dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání potvrzení pediatra není nutné.

O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhoduje ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na nástěnce ve škole a na webových stránkách školy, a to alespoň na dobu 15 dnů.  Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání mimo termín zápisu, pouze pokud to umožňuje kapacita příslušné třídy.

O přijetí mimo termín zápisu či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení.

Při nástupu dítěte do mateřské školy nabízíme individuálně adaptační režim, který zajistí postupné seznámení dítěte s prostředím a postupné navazování nových kontaktů.

Délku adaptačního procesu dohodne pedagog se zákonným zástupcem na základě podmínek a především potřeb dítěte.

Kritéria pro přijímání dětí

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti:

-  k povinnému předškolnímu vzdělávání

- ze spádové části města: ulice Dělnická, Kopečná, Nádražní, Husova, Ve Svahu, Nové Doby, Bezručova, Žižková, Hřbitovní, Smetanova, Krátká, Sv. Čecha, Sklárenská, Nové Doby, Sadová, Na Bělidle, Mnichov, Zlatohorská

5.3 Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 

Mateřská škola má vytvořeny ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky vzdělávání dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti.

Podpůrná opatření prvního stupně

Ředitelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce.

Třídní učitelka zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém upraví organizaci a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelkou školy.

Po vyhodnocení plánu pedagogické podpory může doporučit ředitelka školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích dítěte.

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

Poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně je zahájeno bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně na základě doporučení školského poradenského zařízení se projedná se zákonným zástupcem.

 

Vzdělávání dětí nadaných

Zjišťování nadání včetně vzdělávacích potřeb dítěte provádí školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou.

Vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, dítěte nadaného a mimořádně nadaného se uskuteční podle individuálního vzdělávacího plánu, který vychází ze školního vzdělávacího programu školy, závěrů psychologického a speciálně pedagogického vyšetření  a vyjádření  zákonného zástupce dítěte.

5.4 Povinné předškolní vzdělávání

Organizace povinného předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit takové dítě  k předškolnímu vzdělávání a zajistit, aby  řádně docházelo do mateřské školy.  

Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle §182a školského zákona.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte.

Doba povinného předškolního vzdělávání

je stanovena od 8 do 12 hodin v pracovní dny, povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin. Dítě má právo vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu.

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte neprodleně.

a) telefonicky na číslo  554 751 548

b) osobně nebo písemně učitelce ve třídě

c) e-mailem: ms.vesvahu@seznam.cz

Uvolnění na jeden den v odůvodněných případech poskytuje třídní učitelka, na více dnů ředitelka školy. Písemnou žádost o toto uvolnění musí zákonný zástupce předložit předem.

Třídní učitelka eviduje docházku své třídy, v případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje ředitelku školy, která je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem se zákonným zástupcem, při pokračující absenci ředitelka školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
a) jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte

 b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno, které vychází ze školního vzdělávacího programu mateřské školy.

Ředitel mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

 • způsob ověření znalostí
 • termíny ověření, včetně náhradních termínů (předpokládá se začátek prosince)

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

5.5 Ukončení docházky dítěte do MŠ (neplatí pro povinné předškolní vzdělávání)

Ředitelka mateřské školy může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle § 35 školského zákona jestliže:

a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání  po dobu delší než jeden měsíc

b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy

c) ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení

d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady

Pokud zákonní zástupci dítěte chtějí ukončit docházku dítěte do mateřské školy, oznámí tuto skutečnost ředitelce školy a dohodnou se na datu ukončení předškolního vzdělávání, které se uvede v evidenčním listu dítěte.

 S vedoucí školní jídelny dohodnou odhlášení stravného, případně vrácení přeplatku.

5.6 Evidence dítěte (školní matrika)

Po přijetí dítěte do MŠ předají zákonní zástupci ředitelce MŠ vyplněný Evidenční list dítěte a Evidenční list strávníka.

Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

5.7 Přerušení nebo omezení provozu MŠ

Provoz MŠ bývá přerušen v období hlavních prázdnin. Rozsah omezení a přerušení provozu stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a zveřejní nejméně 2 měsíce předem. Provoz může být omezen i v jiném období - např. v období vánočních svátků. Informaci o přerušení provozu v tomto případě zveřejní ředitelka mateřské školy neprodleně po projednání se zřizovatelem o rozhodnutí přerušení provozu.

5.8. Organizace akcí

Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce  jako jsou výlety, divadelní a filmová představení pro děti apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně a www stránkách školy.  Zákonní zástupci zaplacením finančního příspěvku stvrzují souhlas s účastí dítěte na akcích.

5.9 Organizace stravování dětí

Podmínky organizace školního stravování stanoví Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování a Vnitřní řád školní jídelny.

Vydávání stravy se řídí režimem jednotlivých tříd.          

5.10 Platby v MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání

Je stanovena směrnicí „O úplatě za předškolní vzdělávání“ a je vyvěšena na nástěnce v šatně MŠ a www stránkách školy.

Úplata za školní stravování dětí

Výše stravného je stanovena ve Vnitřním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na nástěnce a na www stránkách školy.

Způsob platby

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

Všechny platby probíhají bezhotovostně na číslo účtu :  35-9326500217/0100                                   stravné  V.S. 2111                    školné  V.S. 3111          

Stravné lze platit v hotovosti u vedoucí ŠJ dle oznámení termínu v šatně dětí a na www stránkách školy. Bezhotovostní platby musí být připsány na účet mateřské školy do konce předcházejícího měsíce:

Pro děti s povinným předškolním vzděláváním se vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně.

 6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Péči o zdraví a bezpečnost dětí upravují příslušné právní předpisy a směrnice školy, která vychází z Metodického pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT ze dne 22.12.2005, čj. 37014/2005-25.

Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí, vytváří podmínky pro jejich  zdravý  vývoj, předchází vzniku sociálně patologických jevů, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí a poskytuje nezbytné informace k  zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Učitelé jsou pravidelně proškolováni v otázkách bezpečnosti.

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově, vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí.

Zákonní zástupci odpovídají 

 • za vhodné oblečení a bezpečnou obuv dítěte v MŠ, které mu nebrání v běžných aktivitách a podporuje jeho samostatnost při převlékání   
 • vhodné oblečení a obuv dle povětrnostních podmínek na pobyt venku
 • za věci, které si dítě bere s sebou do MŠ - je zakázáno nosit do MŠ nebezpečné věci, ostré předměty apod., které mohou zapříčinit úraz dítěte i jiných dětí 
 • za cennosti (např. náušnice, řetízky...) a donesené hračky, MŠ neručí za ztrátu
 • za obsah šatních skříněk –  učitelky nejsou povinny kontrolovat jejich obsah

6.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

Pobyt venku

Za příznivého počasí tráví děti venku dvě hodiny denně. Důvody vynechání či zkrácení pobytu venku – silný vítr, déšť, teplota pod – 10°C nebo vysoké teploty v letních měsících. Na zahradu se dítě převléká do oblečení určeného na ven, doporučujeme ponechat náhradní oblečení ve skřínce dítěte.

Postup při onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou zákonní zástupci telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

Podávání léků

Podávání jakýchkoliv léků dětem pedagogickým personálem v mateřské škole je zakázáno. Pokud dítě musí v době pobytu v mateřské škole dostat lék, bude mu podán na základě písemné dohody o podávání léků se zákonným zástupcem, doložení potvrzení lékaře o jeho nutnosti podání a seznámí pedagoga s užíváním. Potvrzení od lékaře není požadováno pouze v případě podání léku na nevolnost, který bezprostředně souvisí s cestováním dopravním prostředkem.

6.2 Zabezpečení budovy MŠ

Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené pro přijímání dětí a vyzvedávání dětí.

V době od 8.15 do 12.00 a od 12.30 do 14.00 je MŠ uzavřena.

Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavních vchodů i všech únikových východů. Zahrada je v době mimo provoz MŠ přístupná veřejnosti a řídí se návštěvním řádem zahrady.

6.3 První pomoc a ošetření

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte a zapsat úraz do knihy úrazů. Ředitelka školy, které byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.

Škola je pojištěna proti úrazům a nehodám dítěte v MŠ a při akcích organizovaných mateřskou školou.

7. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Hodnocení výsledků vzdělávání je součástí evaluační činnosti pedagogů. Portfolio každého dítěte, je záznamem jednotlivých vzdělávacích pokroků ve vývoji dítěte po dobu docházky dítěte do mateřské školy. Zákonní zástupci mají možnost informovat se o výsledcích vzdělávání dětí na třídní schůzce nebo individuálně po předchozí domluvě s učitelkou. 

8. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti zaměřené na zdravý způsob života, důležité je také vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci monitoring vztahů mezi dětmi s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v počátcích, ve spolupráci se zákonnými zástupci a za pomoci školských poradenských zařízení.

Škola je povinna oznámit orgánu sociálně­‑právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě je týráno nebo zanedbáváno.

V prostorách školy je všem osobám zakázáno užívat návykové látky a manipulovat s nimi.

9. Podmínky zacházení s majetkem školy

Při vzdělávacím procesu a při pobytu dítěte v mateřské škole jsou děti vedeny, aby šetrně zacházely  s učebními pomůckami, hračkami  a nepoškozovaly majetek školy, ale podílely se na péči o ně.                                                                                                                         Všichni návštěvníci mateřské školy jsou povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pracovníkovi školy.

Ve všech vnitřních i vnějších prostorách platí přísný zákaz manipulace s ohněm, elektrickými spotřebiči a elektroinstalací.

10. Závěrečné ustanovení

Školní řád je zveřejněn na www stránkách a v šatnách školy, o jeho vydání a obsahu byli informováni zákonní zástupci dětí při zápisu dítěte do MŠ a na třídních schůzkách.

Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce a děti navštěvující MŠ i pro zaměstnance MŠ.

Doplňky a změny tohoto řádu mohou být prováděny pouze písemnou formou jako dodatek.

 

Vydala ředitelka školy dne 1. června 2017:                                      

 Magdalena Nováková, ředitelka školy               

                                                                                                                                                                                                                                              

Příloha č.1  

STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

( 01.09.2017 do 31.08.2018)

Základní sazba

 

360,- Kč / měsíc

Povinné předškolní vzdělávání

 

0,- Kč / měsíc

Sazba podle odst.5  směrnice č. 2/2016

(děti osvobozené od úplaty )

0,- Kč / měsíc

Sazba při přerušení provozu  

(uzavření MŠ delší než 5 dní v měsíci)

                  

Poměrná část / měsíc

 

Cena stravného na den

strávníci do 6 let

strávníci od 7 let

přesnídávka

  7,- Kč

7,- Kč

svačina

  7,- Kč

7,- Kč

oběd

16,- Kč

16,- Kč

 

Stravné lze platit v hotovosti u vedoucí ŠJ v dané dny dle oznámení v šatně dětí - do konce předcházejícího měsíce nebo bezhotovostně na účet  mateřské školy:

Úplata za vzdělávání se hradí bezhotovostně do 15. v měsíci. Potvrzení o pobírání dávky hmotné nouze pro nárok na osvobození na daný měsíc se dokládají bez vyzvání.

Číslo účtu MŠ: 35-9326500217/100        V.S. stravné 2111         V.S. školné 3111

do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte za které je platba.