Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přehled povinně zveřejňovaných informací

2. 9. 2015

Přehled povinně zveřejňovaných informací

dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Úplný oficiální název

Mateřská škola Vrbno pod Pradědem,Ve Svahu 578, okres Bruntál,

příspěvková organizace 

Účel a předmět činnosti:

Zabezpečuje předškolní vzdělávání v souladu s § 33 až 35 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy.

Kontaktní poštovní adresa:

Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, 793 26 Vrbno pod Pradědem

tel.: 554 751548      E – mail:ms.vesvahu@seznam.cz   Datová schránka: ubpk38x

Bankovní spojení: Komerční banka

35-9326500217/0100

35-9327260227/0100

35-9327490217/0100                           

Identifikační číslo organizace (IČO):

70947538

 

Ředitelka:

Magdalena Nováková jmenovaná dle § 6 odst.4 zákona ČNR č.564/1990 Sb.,o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů dne 1.8.2000 Školským úřadem Bruntál. Rozsah pravomoci a působnosti je dán zejména zákonem 561/2004 Sb. a souvisejícími předpisy.

Zástupkyně ředitelky v poskytování informací je Mgr. Marie Vinklarová, ve věcech administrativního charakteru Ing. Ivana Novotná – tel.554 230 938.

Zřizovatel:

Město Vrbno pod Pradědem

Právní forma:               obec

Adresa:                       Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Přehled nejdůležitějších předpisů, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu:

zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

zákon č. 563/2004 Sb.,

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

zákon č.  500/2004 Sb., o správním řízení

zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Uvedené zákony lze nalézt ve  Sbírce zákonů.

Příslušné informace lze získat:

na informační tabuli v sídle školy

na úřední desce školy – stránky www.msvesvahu.estranky.cz

v denním tisku a sdělovacích prostředcích

prostřednictvím osobního jednání v kanceláři školy v pracovní dny od 10 -13 hodin

Rozhodnutí ředitelky školy, proti kterým je přípustné odvolání

  • přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • prominutí nebo osvobození od úplaty za vzdělávání a školské služby
  • odmítnutí poskytnutí informace
  • vyřazení dítěte z předškolního vzdělávání

Proti rozhodnutí ředitelky je možné se odvolat.  Odvolání se podává u ředitelky školy do 15 dnů ode dne doručení.